Лични данни

Лични данни

ПРАВИЛА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ

„Теорема България” ЕООД, ЕИК 203352731, със седалище и адрес на управление в гр. София, р-н „Красно село”, ул. „Ами Буе” № 27, ет. 4, ап. 12, e администратор на лични данни, регистриран по реда на Закона за защита на личните данни и вписан в публичния регистър на администраторите на лични данни, воден от Комисията за защита на личните данни под No 416869.

За да предоставя своите услуги, „Теорема България” ЕООД събира определена информация, свързана с участниците в Играта. Предоставянето на всякаква информация от участниците в Играта, независимо дали тя може да ги индивидуализира или не, има доброволен характер и се подчинява на Общите Условия за участие в Играта и ползване на услугите, предоставяни от „Теорема България” ЕООД („Общите Условия”), неразделна част от които са настоящите Правила за лични данни и поверителност (наричани по-долу за краткост „Правилата”).

Каква информация събираме и как я използваме?

1. Информация за участниците в Играта

За да направят резервация за Игра, участниците попълват онлайн форма за заявка, в която посочват трите си имена, електронен адрес (имейл) и телефон за връзка. Ако не направят това, участниците не биха могли да резервират успешно час за Игра.

На място, преди началото на Играта, всеки участник попълва и подписва „Декларация за участие”, в която предоставя още адрес и данни от документа си за самоличност. Попълването и подписването на тази Декларация за участие е задължително условие за участие в Играта.

По време на Играта участниците биват видео- и звуко- наблюдавани и записвани.

Всички тези данни са необходими на „Теорема България” ЕООД, за да:

– комуникира с участниците относно тяхната заявка за участие и резервация;

– предотвратява ‘кражбата’ на резервации – в деня и часа за Игра да се появи лице/отбор, различни от тези, които са направили резервацията и са заплатили за нея, с изключение на случаите, когато е закупен ваучер за Игра;

– комуникира с участниците относно стоки и услуги, предлагани от „Теорема България” ЕООД;

– провежда Играта и помага на участниците при необходимост;

– осигурява безопасността на участниците и служителите на „Теорема България” ЕООД преди, по време на и след края на всяка Игра;

– провежда анкети и проучвания.

„Теорема България“ ЕООД има право да изпраща на участниците в Играта автоматични електронни съобщения, свързани с резервирането на Игра, както и електронни съобщения във връзка с предоставяните от „Теорема България“ ЕООД услуги, промоции, промени в условията, анкетни запитвания и др.под. С приемането на Общите Условия участниците в Играта се съгласяват да получават търговски съобщения от „Теорема България“ ЕООД. В случай че не желаят да получават такива търговски съобщения, участниците следва да изпратят изричен имейл на следния адрес: contact(at)teorema.bg.

2. Данни за употребата на уебсайта www.teorema.bg

„Теорема България“ ЕООД автоматично събира и съхранява информация, свързана с ползването на уебсайта www.teorema.bg („Уебсайта”), като например страниците от Уебсайта, които потребителите посещават, уебсайтовете, които препращат потребителите към Уебсайта, както и уебсайтовете, които потребителите посещават чрез използване на линк от Уебсайта, датата и часа на тези посещения, IP адресите на потребителите, вида Интернет браузър, който потребителите ползват, броя потребители, видели даден банер на нашия Уебсайт, броя кликове върху банерите на Уебсайта и др. Тази информация не позволява идентификацията на конкретния потребител, а се използва за проучване и проследяване на потребителското поведение, навици и интереси, за анализиране на ефективността на осъществяваната реклама, за статистически цели, както и за подобряване на предлаганите услуги на и чрез Уебсайта.

„Бисквитки” (Cookies)

За да се подобри качеството на предлаганите услуги, на Уебсайта се използват „бисквитки” (наричани още cookies или текстови файлове), които се прикрепят на твърдия диск на компютъра ви. „Бисквитките” представляват пакет информация, изпратен от Уебсайта към твърдия диск на вашия компютър, докато сте в Уебсайта. Използват се два вида „бисквитки” – „временни” (които се изтриват от паметта на вашия компютър след като затворите Интернет браузъра си) и „постоянни” (които остават на вашия компютър, докато не ги изтриете). Постоянните „бисквитки” могат да бъдат отстранени, като следвате инструкциите на вашия Интернет браузър. Ако решите да забраните „бисквитките”, някои части на Уебсайта може да не работят правилно или изобщо да не работят. Възможно е също така „чужди бисквитки”, които не са под наш контрол, също да събират информация за вашето ползване на Уебсайта, като например, кой уебсайт ви е препратил към Уебсайта, кои страници сте посетили в Уебсайта, а вероятно и информация за посещенията ви в други уебсайтове, но не събират информация като вашето име, e-mail адрес или други лични данни.

С кого споделяме вашата информация?
1. Доставчици на услуги

С цел извършване на техническа поддръжка и администриране на Уебсайта, както и при обработването на информация за статистически и маркетингови цели, при извършването на тестове и проби на работата на Уебсайта, при извършване на плащания и ползването на други услуги, свързани с Уебсайта, вашите данни може да бъдат разкрити на трети лица, на които „Теорема България” ЕООД е възложило извършването на определени услуги, свързани с поддръжката на Уебсайта и получаването на плащания. Тези данни ще бъдат разкривани само до степен и в обем, който е необходим за извършването на възложената работа. Третите лица – доставчици на услуги на „Теорема България” ЕООД, няма да бъдат оторизирани да използват личните ви данни за други цели, освен за посочените в тези Правила.

2. Бизнес трансфери

„Теорема България” ЕООД не предоставя на трети лица лични данни, предоставени от потребителите при извършването на резервация на Игра или при подписването на Декларацията за участие.

Разкриване на лични данни

„Теорема България” ЕООД няма да разкрива на трети лица никакви лични данни за участниците в Играта, освен:

– когато такова разкриване е изрично посочено в настоящите Правила, в Общите Условия или когато участникът е дал изрично съгласието си;
– когато „Теорема България” ЕООД е задължено по закон;
– когато такова разкриване е поискано от органите на реда, от съдебните органи или от други държавни или общински органи, компетентни да изискват и събират такава информация, в съответствие с установените процедури и правила;
– когато разкриването на лични данни от „Теорема България” ЕООД се налага за защита на правата, законните интереси и репутацията на „Теорема България” ЕООД, свързаните с „Теорема България” ЕООД лица, участниците в Играта и всякакви други трети лица.

С какви права разполагате?

1. Сигурност

„Теорема България” ЕООД събира, съхранява и обработва предоставените от вас лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни. „Теорема България” ЕООД е регистрирано като администратор на лични данни по смисъла и реда на този закон. „Теорема България” ЕООД е въвело собствени политики и приело правила с цел осигуряване съхраняването и опазването на предоставените от вас лични данни. Тези политики и правила включват мерки на административно и техническо ниво. „Теорема България” ЕООД следва всички общоприети стандарти за защита на предоставените лични данни по време на получаването им и след това. Въпреки това, в случаите на форсмажорни обстоятелства, недобросъвестни действия от страна на трети лица (хакери), както и когато участниците в Играта направят личната си информация достъпна за трети лица, „Теорема България” ЕООД не носи отговорност за сигурността на тази информация или за каквито и да е вреди, настъпили вследствие нейното разкриване.

2. Вашите права

Вие имате право:

– да предоставяте информация за вас, включително и такава, която може да позволи вашата идентификация (лични данни);
– да актуализирате вашата информация, подадена при извършване на резервация чрез Уебсайта или при попълване на Декларацията за участие;
– да знаете дали „Теорема България” ЕООД обработва ваши лични данни, категориите данни и категориите получатели, на които данните се разкриват или могат да бъдат разкрити; източника на вашите лични данни;
– да получите съобщение, съдържащо личните ви данни, които се обработват от „Теорема България” ЕООД;
– да получите информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на ваши лични данни;
– да поискате от „Теорема България” ЕООД да заличи, коригира или блокира вашите лични данни, обработването на които е в разрез с изискванията на закона;
– да искате от „Теорема България” ЕООД да уведоми третите лица, на които е разкрило ваши лични данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране на ваши лични данни, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия или разходи от страна на „Теорема България” ЕООД;
– да възразите срещу обработването на личните ви данни за целите на директния маркетинг;
– да бъдете уведомени преди личните ви данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг и да ви се предостави възможност да възразите срещу такова разкриване или използване.

Вие може да упражните вашите права по тази точка 3.2 от Правилата, като ни изпратите писмено заявление по пощата с обратна разписка или го донесете лично в нашия офис. Вие може да извършите тези действия освен лично и чрез изрично упълномощено от вас лице (с нотариално заверено пълномощно). Заявлението следва да съдържа: вашите имена, адрес, телефон и други данни, чрез които можем да ви идентифицираме и осъществим контакт с вас; описание на вашето искане; предпочитаната от вас форма за предоставяне на исканата информация; подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция; нотариално заверено пълномощно, в случай че действията се извършват от пълномощник.

Ако вашето искане е основателно и е отправено до „Теорема България” ЕООД по посочения по-горе начин, „Теорема България” ЕООД може да предостави исканата от вас информация под формата на устна или писмена справка или преглед на данните на място в нашия офис. Вие може да поискате и копие от обработваните ваши лични данни на предпочитан носител (който осигурявате вие) или по електронен път, освен в случаите, когато това е забранено от закон.

„Теорема България” ЕООД отказва достъп до лични данни, когато те не съществуват или предоставянето им е забранено със закон или няма възможност личните данни на заявителя да бъдат отделени от личните данни на други лица, без това да води до съществени затруднения или разходи за администратора на лични данни.

Вие можете да изпращате всякакви въпроси и коментари до нас във връзка с тези Правила и Общите Условия на: contact(at)teorema.bg.